Categorie archief: Geen categorie

Overzicht trajecten Schippers Advies

start onderwerp opdrachtgever
Oktober 2014 Ondersteuning vooronderzoek zorgarrangementen passend onderwijs I. La Haye, senior manager Haags Centrum voor Onderwijsadvies
Juni 2014 Kwartiermaker nieuwe taken Haeghe Groep t.b.v. Haags Veegbedrijf Th.M.J. Schwencke, directeur Haeghe Groep
Mei 2014 Ondersteuning invoering passend primair onderwijs Haaglanden D. Rensen, directeur Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Haaglanden
Februari 2014 Strategische ondersteuning Thuis Op Straat M. Martens, directeur Thuis Op Straat
Februari 2014 Marktverkenning Financial Coaching P. Nugteren, directeur DAS-Rotterdam
September 2013 Voorbereiding visiedocument Landelijke Vereniging Lokale Belastingen F. Dukel, voorzitter Landelijke Vereniging Lokale Belastingen
December 2012 Beheren op niveau 2014 e.v. A. Vos-Tijdhof, dienst Stadsbeheer Den Haag, wnd. hoofd afd. Openbare Ruimte en Groen
November 2012 Verdieping participatie Jeugdformaat-jongeren B. Timman, directeur Jeugdformaat
December 2011 Verkenning samenwerking Jeugdformaat – DAS B. Timman, directeur Jeugdformaat
Oktober 2011 Doorstart risicojongeren T. Zwietering, T. Hooiveld programmadirecteur Wijken, Den Haag
September 2011 Ondersteunen Bouwend Nederland bij openen Haagse Markt C.P.T. Ruyter, regiomanager Bouwend Nederland, Randstad Zuid
Augustus 2011 Follow up evaluatieonderzoek Wijkaanpak Duindorp T. Hooiveld, Publieks­dienst, stadsdeeldi­recteur Scheveningen
April 2011 Interim manager Haags Werk Bedrijf/Publieke Taken J.G. Poort, directeur Haags Werk Bedrijf
Februari 2011 Marktverkenning creditmanagement overheid P.Nugteren, directeur DAS-Rotterdam
Januari 2011 Risicojongeren, krachtwijken en arbeidsmarkt T. Zwietering, Pro­gram­­ma Wijken, Den Haag
November 2010 Subsidieaanvraag t.b.v. pilot met het Woondossier C. Bruijnes, directeur Meer Met Minder
November 2010 Evaluatieonderzoek project ‘Werken aan de stad’ in Duindorp P. Hoogvliet, bedrijfsdirecteur Vestia Den Haag Scheveningen
Oktober 2010 Verbetering samenwerking tussen de ketens Jeugdzorg en Veiligheid S. Broers, directeur Bestuurszaken, Den Haag
Oktober 2010 Regionale strategische sectorbenadering werkgevers M.E.J. Andriessen, voor­zit­ter Hoofdenoverleg SZW Haaglanden
Augustus 2010 Ondersteuning Haags Werk Bedrijf Publieke Taken bij strategische positionering J.G. Poort, directeur Haags Werk Bedrijf
April 2010 Uitwerking van Beheren op Niveau 2 m.b.t. de toepassing van Beeldkwaliteit J.E.M. Norbart, hoofd afd. Openbare Ruimte & Groen, dienst Stads­beheer gemeen­te Den Haag
Maart 2010 Sectorbenadering werkgevers M.E.J. Andriessen, directeur dienst SZW, gemeente Den Haag
Maart 2010 Ondersteuning gemeente Delft bij invoering van 5%-regeling Social Return Th. Den Hertog, hoofd sector Werk, Inkomen & Zorg, gemeente Delft
Februari 2010 Ondersteuning dienst Stadsbeheer voor Collegeprogramma 2010-2014 P.J. Delsing, directeur dienst Stads­beheer, Den Haag
November 2009 Workshop Integrale dienstverlening P.G. Lugtenburg, directeur Re-integratie en Participatie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Oktober 2009 Regionale aanpak contract compliance M.J.J. Croonen, directeur Regionaal Platform Arbeids­markt­beleid Haaglan­den
September 2009 Meerjarenprogramma Kunstwerken E. Meijs, hoofd afd. Water en Constructies, dienst Stadsbeheer Den Haag
September 2009 Beheren op niveau 2 J.E.M. Norbart, hoofd afd. Stedelijke Structuren, dienst Stadsbeheer Den Haag
Mei 2009 Beheer op de kaart, voorbereiding dossier voor Collegeprogramma P. Heskes, direc­teur Dienst Stadsbeheer, Den Haag
Mei 2009 Realisatie ketensamenwerking arbeidsmarktbeleid regio Haaglanden M.E.J. Andriessen, directeur dienst SZW, Den Haag
April 2009 Evaluatie deconcentratiebeleid gemeente en Haag I. Merx, programma­directeur   Deconcen­tratie, Den Haag
Januari 2009 Beheren op niveau H.M.A. van den Berg, directeur Dienst Stadsbeheer Den Haag

Evaluatie wijkaanpak Duindorp

 

In 2007 ontstond onrust onder de wijkbewoners van Duindorp. Aanleiding vormden renovatieplannen van Vestia. Het college besloot tot een sociaal programma dat de wijkvernieuwing moest ondersteunen, waarin gemeentelijke diensten en Vestia samen optrokken. Centrale doelstelling was om de ‘zwijgende meerderheid’ in de wijk meer stem te geven. Tot dan toe werd die meerderheid geíntimideerd door een beperkt aantal families. Het bureau WadS is met een onconventionele aanpak de confrontatie aangegaan. Volgens velen heeft  dit voor een positieve omwenteling in de wijk gezorgd. Sommige staande organisaties hadden moeite met deze aanpak, en de overdracht na afloop van het project is niet eenvoudig geweest.

Evaluatie

De aanpak van WadS verdiende een evaluatie. Binnen “Het KansRijk”, de netwerkorganisatie waar ik sinds medio 2009 partner was, heb ik samen met Steven Scheer, die evaluatie uitgevoerd. We hebben antwoorden gevonden waar de gemeente en Vestia naar op zoek waren.

Hoe

Door interviews en brononderzoek hebben we de gang van zaken in de projectperiode (2007-2010) gereconstrueerd. Hieruit werden de ups en downs per deelproject helder. De resultaten hebben we gedeeld met de betrokkenen binnen het project/programma.

 

Conclusies

De onconventionele aanpak van WadS bleek de wijkontwikkeling een positieve impuls te hebben gegeven. Consequent optreden tegen een aantal bewoners met asociaal gedrag door politie en Vestia, heeft er toe geleid dat Duindorp weer van de positieve meerderheid in de wijk werd. Het verwijderen van enkele gezinnen uit de wijk was daarvoor erg belangrijk.

Door de verbeteringen kan een nieuwe fase beginnen, waarin het Stadhuis weer meer op afstand komt te staan en de wijk zelf de ontwikkeling initieert en draagt.

Op het snijvlak van stadsbeheer en sociale zaken

In 2010 krijgt  het Haags Werkbedrijf (HWB) een belangrijke taak toebedeeld door de gemeente Den Haag. Twee doelen die nauw met elkaar verbonden zijn op gemeentelijk niveau, moeten behaald worden. Ten eerste moet de stad schoner door meer vegers in te zetten;  ten tweede moet het HWB stadsbewoners in uitzichtloze situaties vanuit een uitkering  een doorstart geven naar regulier werk, van kansloos naar kansrijk. Door deze opdracht verdrievoudigt de organisatie van het Haagse Werkbedrijf.  Als interimmanager gaf ik hier leiding aan.

Hoe

De organisatie groeit  van 250 naar 700 werknemers. Er komen binnen het HWB zogenaamde buurtserviceteams voor de hele stad –voorheen opereerde het HWB alleen in het centrum- die “wijkgebonden” werken en verantwoordelijkheid dragen voor de leefomgeving. Het doorstartproject krijgt vorm.  Via leerwerkbanen  bij het HWB doen mensen werk- en leerervaring op. Hun leefsituatie  stabiliseert en verbetert zich.

En nu?

De organisatie groeit succesvol. Het doorstartproject heeft meetbare effecten. De stad is schoner blijkt uit metingen en enquêtes. Medewerkers met een leerwerkbaan  bij de serviceteams raken geactiveerd, leren arbeidsvaardigheden, taal en later in het traject ook sollicitatievaardigheden. Ze komen in een werkritme en doen weer actief mee in de samenleving. Een groot deel van de deelnemers heeft nu, via dit project, een weg gevonden naar ander werk.

Doorstart risicojongeren

 

De opdracht

Wijkaanpak in Den Haag krijgt op straat met alles te maken dat andere diensten binnen de gemeente niet kunnen oplossen. Overlast gevende jongeren hebben complexe problematiek die bestaat uit problemen op gebied van onderwijs, overlast, werkloosheid en vandalisme. De directeur van het programma Wijkaanpak vraagt zich af: wat kan helpen om deze jongeren in een positieve stand te krijgen in die wijken. Dit is een zeer uitdagende opdracht want het levensplezier van veel mensen is hiermee gemoeid, wijkbewoners en probleemjongeren zelf.

 

Werkwijze

De eerste stap in het onderzoek is in gesprek gaan met de wijkteams en jongerenwerk: wat willen deze jongeren en waarom lukt het niet? Waardoor gaat het mis in hun leefsituatie? Ze streven naar “huisje boompje beestje” maar dit is onmogelijk te bereiken omdat de aanpak van de gemeente bij een aantal van hen niet werkt: onderwijsproces loopt vast; ze lopen vast in bureaucratie  en de problematiek wordt snel complex.

Ik confronteer de managers van de verschillende instanties die relevant zijn (jeugdzorgaanbieders, het ROC, dienst Sociale zaken en dienst OCW) met deze beelden. Zij zijn van mening dat er al veel oplossingen beschikbaar zijn, maar die zijn blijkbaar niet bekend.  Er is een verschil in perceptie tussen beleid en management enerzijds en uitvoering anderzijds.

Om de bestaande mogelijkheden te benutten, heb ik een pilot opgezet om een klein aantal jongeren daadwerkelijk te helpen. JIT en Jeugd Formaat leveren een begeleider die als ‘casemanager’ fungeert begeleider. Gaandeweg ontstaat het beeld dat jongeren andere behoefte hebben, namelijk uitzicht op werk en schuldsanering. We formuleren daarom drie speerpunten: schuldhulpverlening, een regulier inkomen en werk. Het karakter van de pilot verschuift daardoor in de richting van instrumentontwikkeling.

 

Successen

De schuldhulp komt van de grond. Voorheen strandde die omdat schulden te hoog waren om aan te pakken en boetes niet werden  kwijtgescholden. Uitzichtloosheid was het effect. Particuliere fondsen blijken echter bereid om boetes voor hun rekening te nemen in het kader van een integrale trajectaanpak. Daardoor kunnen deze worden opgelost, zodat er uitzicht komt op een schuldenvrije leefsituatie.

Er worden specifieke afspraken gemaakt over de uitkeringsverlening aan jongeren die in traject zijn bij een jeugdzorgaanbieder.  Zij krijgen daardoor een regulier inkomen, zodat geen nieuwe schulden hoeven te ontstaan. De jeugdhulpverlener gaat zelf mee naar gesprekken waarin dit wordt geregeld.

Op gebied van participatie  zijn er in Den Haag voor schooluitvallers een heel aantal leer-werkprojecten die kleinschalig en gericht zijn op deze doelgroep. Daardoor krijgen de jongeren de mogelijkheid om via certificaten een startkwalificatie of een baan te bemachtigen.

De integrale aanpak vanuit de speerpunten zorgt voor succes voor de risicojongeren.  Zo zijn voorwaarden gecreëerd  voor een succesvolle aanpak van risicojongeren.